ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА І ЛЮДИНИ
МОН УКРАЇНИ ТА
НАН УКРАЇНИ
вул. Преображенська, 3, м. Одеса, 65082 Україна
eksvar@ukr.net
PHYSICAL-CHEMICAL INSTITUTE
FOR ENVIRONMENT AND
HUMAN PROTECTION OF
MES OF UKRAINE AND
NAS OF UKRAINE
3 Preobrazhenska str. Odessa, 65082 Ukraine
eksvar@ukr.net


Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України (ФХІЗНСІЛ) – установа подвійного підпорядкування, що заснована у 1992 році згідно зі спільним наказом Міністерства вищої освіти України та Академії наук України № 89/94 від 24.04.92 р., здійснює діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України, нормативних та розпорядчих документів МОН України, а також Статуту.

Очолює інститут Заслужений діяч науки і техніки України, кандидат технічних наук, доктор хімічних наук, професор Алім Абдул-Амідовіч Еннан.

ФХІЗНСІЛ – єдина в Україні установа, яка здійснює розробку, експертну оцінку та виробництво сорбційно-фільтруючих матеріалів і низькотемпературних каталізаторів нейтралізації токсичних газоподібних сполук, засобів індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) на їх основі – легкіх респіраторів різного функціонального призначення та саморятівників цивільного населення (дорослих і дітей), призначених для використання в умовах надзвичайних ситуацій; виконує дослідження, спрямовані на розробку теоретичних основ процесів уловлення та утилізації зварювального аерозолю, стабілізацію екологічного стану та рекреацію Куяльницького лиману, а також розробляє заходи щодо охорони, відтворення і раціонального використання його ресурсів в інтересах м. Одеси та Одеського регіону.
Згідно з наказом Держінформнауки України від 01.10.2012 № 175 ФХІЗНСІЛ включено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави
(Свідоцтво серії НГ № 01729 від 28.11.2012 р., Свідоцтво серія НГ № 01983 від 30.07.2015 р.).

В складі ФХІЗНСІЛ діють:

Основні наукові напрями діяльності Інституту
(відповідно до вимог Закону України від 11 липня 2001 року № 2623-III «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»
та постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942 «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2020 року»
):

  1. дослідження дисперсного складу, фізико-хімічних властивостей, твердої складової зварювальних аерозолів (ТСЗА);
  2. розробка зонної моделі утворення ТСЗА і технології синтезу наноматеріалів з необхідним дисперсним складом і фізико-хімічними властивостями з метою одержання композитних матеріалів, хемосорбентів і каталізаторів низькотемпературного знешкодження токсичних сполук газової складової зварювальних аерозолів;
  3. розробка теоретичних основ та апаратурне оформлення процесів локалізації, поверхневої і об'ємної фільтрації ТСЗА (підсилених електричними і магнітними полями), утилізація ТСЗА з метою одержання полімерних композитних матеріалів тощо;
  4. розробка теоретичних основ та апаратурне оформлення процесів уловлювання токсичних компонентів газової складової зварювальних аерозолів;
  5. розробка хемосорбентів кислих і основних газів з індикацією спрацьовування поглинальної ємності і низькотемпературних каталізаторів, реакції низькотемпературного окиснення оксиду вуглецю (ІІ) і фосфіну, а також розкладання озону; засобів індивідуального захисту (респіраторів і спеціального одягу) різного функціонального призначення на їх основі, у тому числі призначених для використання в умовах та під час ліквідації надзвичайних ситуацій;
  6. дослідження екологічного стану, прогнозування наслідків антропогенної дії на елементи природного середовища та рекреації, відтворення та раціональне використання природних ресурсів Куяльницького лиману з метою оптимізації умов сталого розвитку Одеського регіону.